مشخصات فنی کفپوش زایتکس

FLEX 8000 FLEX 5000 FLEX 4000 FLEX 3500 اطلاعات فنی

دانشگاه ها

سالن ورزشی شهرهای بزرگ

دانشگاه ها

سالن ورزشی شهرهای بزرگ

مجموع ورزشی.

مدرسه ها.

بدنسازی.

بدن سازی.

مدرسه ها.

مهدکودک.
درخواست
8mm 5mm 4mm 3.5mm ضخامت
1.50 متر 1.50 متر 1.50 متر 1.50 متر عرض استاندارد رول
18 متر 18 متر 18 متر 18 متر طول استاندارد رول
6 کیلو گرم 5 کیلو گرم 3.200 کیلو گرم 2.900 کیلوگرم وزن
46 درصد 33 درصد 30 درصد 25 درصد جدب ضربه
0.52 0.60- 0.58-0.45 0.60-0.42 0.52-0.45 ضد لغزش
0.49 0.45 0.42 0.33 برگشت انرژی
96 درصد 95 درصد 93 درصد 92 درصد ضربه برگشت توپ
1.9 1.2 1.5 0.9 تغییر شکل عمودی
0.22 0.20 0.15 0.12 مقاومت  سایدگی
0.20mm 0.15 mm 0.15 mm 0.10 mm حک رسوب
B1 B1 B1 B1 ضد اشتعال(نسوز)
6< 6< 6< 6< مقاومت در برابر نور
عالی عالی عالی عالی مقاومت شیمیایی
%0.1 > %0.1 > %0.1 > %0.1 > ثبات فرم
24
22
21
20 جذب صدا

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت بازرگانی علیرضا یونسی می باشد.
طراحی و تهیه سایت : فناوری شبکه نگاه نو